Mass Schedule:
Saturday: 4:00 p.m. (Main Church)
Sunday: 7:30 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m. (Main Church)
Weekday Mass: 8:00 a.m. (Serra Chapel)
VISIT US:
Saint Barbara Parish
Old Mission Santa Barbara
2201 Laguna Street
Santa Barbara, CA

(805)682-4151

parishoffice@saintbarbaraparish.org